Zadzwoń

Napisz

Sklep

Wzór umowy najmu łóżka rehabilitacyjnegoUMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Zawarta w …………………………………………… w dniu ………………………………….
POMIĘDZY:
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego REHAVIT sp.z o.o.
Przy ul. Modrzejowska 32a 41-200 Sosnowiec, tel: 32 307 14 05
Oddział Małopolska tel: +48 32 307 14 05 Zwany dalej WYPOŻYCZALNIĄ a:

……………………………………………………………………………………

tel. ……………………………………..
Zamieszkały………………………………………………………….……………………………….
Adres montażu/dostawy…………………………………………………………………………….
Legitymującym się dokumentem tożsamości

………………………………………………………………………………………………………………
Zwanym dalej OSOBĄ WYPOŻYCZAJĄCĄ


  1. Sprzęt medyczny, będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi własność firmy REHAVIT sp.z o.o. i Osobą Wypożyczającą nie posiada w stosunku do niego żadnych innych praw niż wynikające z niniejszej Umowy.

  2. Wypożyczeniu podlega (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ X)

ŁÓŻKO ……………………….

MATERAC ………………………

STOLIK ……………………….

Na okres od………………………………………..do……………………………………

Umowa ulega automatycznie wydłużeniu jeżeli najpóźniej na 3 dni przed końcem opłaconego okresu wypożyczenia Osoba Wypożyczająca nie poinformuje Wypożyczalni o chęci rozwiązania umowy lub opłaci kolejny okres wypożyczenia. Chęć zwrotu wypożyczonego sprzętu należy zgłosić telefonicznie pod numer Wypożyczalni.
Wszelkie opłaty dokonuje się przelewem na numer konta: wpisując w tytule przelewu imię i nazwisko Osoby Wypożyczającej, numer umowy oraz okres za jaki dokonywany jest przelew.

  1. Opłata za wypożyczenie wynosi………………………zł za każdy rozpoczęty miesiąc wypożyczenia.
    Zwrot wypożyczonego sprzętu przed końcem opłaconego okresu wypozyczenia nie daje podstawy do częsciowego zwrotu opłaty za wypożyczenie.

4. Opłata za transport wypożyczonego sprzętu wynosi……………………..zł i pobierana jest jednokrotnie, za dostawę oraz odbiór sprzętu

  1. Wypożyczalnia ma prawo sprawdzania danych przedstawionych przez Osobę Wypożyczającą, oraz kontroli sposobu użytkowania sprzętu. W przypadku stwierdzenia, że sprzęt jest wykorzystywany niezgodnie z przeznaczeniem lub niszczony, Wypożyczalnia ma prawo odstąpić od umowy oraz obciążyc Osobę Wypożyczającą kosztami ewentualnej naprawy i zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu.

6. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do zwrotu WYCZYSZCZONEGO sprzętu (umyty, odkurzony).
W przypadku materaca należy wyprać pokrowiec wierzchni (nie moczyc gąbki).

  1. Dostarczony przez Wypożyczalnię sprzęt jest sprawny, a Osoba Wypożyczająca została przeszkolona z jego obsługi.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, strony wiążą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach co potwierdzone jest stosownym podpisem.

9. Każdorazowe wysłanie paragonu, faktury drogą pocztową wiąże się z naliczeniem opłaty w wysokości
5 zł.

  1. Obowiązuje bezwzględny zakaz demontażu (rozbiórki) wynajmowanego sprzętu przed dniem umówionego odbioru.

Odbiór sprzętu medycznego możliwy wyłącznie po uregulowaniu wszelkich płatności.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osbowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. EU L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Rehavit sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej 32a, NIP: 6443552894. 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mailowo: skleprehavit@gmail.com, pisemnie: Rehavit sp. z o.o. Sosnowiec, Modrzejowska 32a. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy wypożyczenia. 4) Podstawą do przetwarzania tych danych jest: art 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy wypożyczenia a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, krórym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy wypożyczenia, ich niepodanie skutkuje nie zawarciem umowy.

WYPOŻYCZALNIA OSOBA WYPOŻYCZAJĄCA